ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2011

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಅವಳಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು
ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಳಾಸ ನಂಬ್ರ ಕೂಡಾ ಗೊತ್ತು

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೀಗ ಅವಳು ಮಾತ್ರ.......!

ಹೆಣ್ಣು

ಆಧುನಿಕ ಹೆಣ್ಣೆ,

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀ ದಿಟ್ಟೆ

ಹೆಣ್ಣೇನೆಂಬುದವನೆಲ್ಲ ನೀ ತೆರದಿಟ್ಟೆ.......!